Medicated Plaster

Yunnan Baiyao Plaster
$7.25
VITA EASE External Pain Relieving Patch (1 bag)
$5.25
VITA-EASE External Pain Relieving Patch (12 bags)
$60.00
Herbalgy Easy External Analgesic Cooling Pain Relief Patch
$7.50
Herbal UTAPLAS
$5.00
Salonpas (20 patches)
$4.50
Salonpas (60 patches)
$10.00
Yao Shen Gao Plaster (8 plasters)
$3.50
HYSAN Medicated Plaster (5 plasters)
$2.50
HUA TUO medicated plaster (5 plasters)
$2.50
Golden Sunshine Far Infrared COOL Herbal Patch
$6.00
Golden Sunshine Far Infrared HOT Herbal Patch
$6.00
Salonpas HOT Hisamitsu (1 box - 50 sheets)
$75.00
Salonpas HOT Hisamitsu
$1.75
Salonpas Pain Relief Patch by Hisamitsu (5 patches)
$7.00
Salonpas Arthritis Pain Patch by Hisamitsu (5 patches)
$7.00
Hwo Jin Tow Guu Gaw (HOT)
$6.00
Tai Yi Gao Jia Wei (COOL)
$6.00
$18.00
Cheezheng Pain Relieving Plaster - 5 plasters
$16.00
Tianhe Zhuifeng Gao (10 patches)
$5.00
Tianhe Zhuanggu Cao (10 patches)
$5.00
Tianhe Gutong Tiegao (10 patches)
$6.00
Tiger Balm Pain Relieving Patch (5 patches)
$6.00
Tiger Balm Pain Relieving Large Patch (4 patches)
$7.50
Wu Yang Brand Pain Relieving Medicated Plaster (10 plasters)
$15.00
Astrapharm Chilli Brand
$2.00
Astraogarn Chilli Brand (24 sheets)
$40.00
Sheng Chun Herbal Patch (3 patches)
$5.00
Vita Ease Aqua Patch, 4 pcs
$5.00
Riaxin Pain Relieving Pad (size 4, 4 patches)
$45.00
Riaxin Joint Care External Pads (size 3, 4 patches)
$35.00
Riaxin Pain Relieving Pad for Heel (size 2, 4 pads)
$25.00
Yunnan Baiyao Plaster (5 pcs)
$7.25
Hysan Deguo Porous Capsicum Plaster
$1.50
Hysan Deguo Porous Capsicum Plaster (24 bags per box)
$30.00
Notoginseng Woo Lok GaoPAIN Terminator
$5.25
Gutong Tiegao Hydrogel (6 patches)
$8.00